SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGELERİ

 

 

İşçi ücretlerinden bordro üzerinde kesilen sosyal sigorta işçi primleri ile bordronun düzenlendiği tarihte işveren tarafından tahak­kuk ettirilmesi gereken sosyal sigorta işveren primlerinin hesaplandığı ve ücretlerin tahakkuk ettirildiği aydan bir sonraki ayın sonuna kadar bağlı bulunulan Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılması gere­ken bildirgelerdir.

 

Sigorta primleri iş kazaları ile meslek hastalıkları, analık, hastalık ve malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait olarak hesaplanmak­tadır.

 

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası iş kolunun tehlike sını­fına göre değişmektedir. Bu sigorta priminin tamamı iş verene aittir. Analık Sigortası %1 olup, bu da işverene aittir. Hastalık sigortası % 11 olup; bunun % 6'sı işverene, % 5'i işçiye ait prim oranıdır. Ma­lüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası ise % 20 oranında hesaplanmakta, bunun % 11'i işverenden, % 9'u işçiden kesilmektedir. Böylece (işçinin sosyal sigorta prim oranı % 14, işvereninki ise % 19 ile % 26,5 arasında tehlike sınıfına göre değişmektedir.

 

Ayrıca %7 oranında işsizlik sigortası sözkonusudur. Bunun %2 si işçiden, %3 ü işverenden alınır. Devlet katkı payı da % 2 dir.

 

Sosyal sigorta primleri, sosyal sigorta primlerine esas taban ve tavan kazançlar arasında kalan ücretlerin toplamı üzerinden hesapla­nır.

 

Sosyal sigorta primleri bildirgeleri aylık ve dört aylık olmak üzere tanzim edilirler. Dört aylık sosyal sigorta primteri bildirgesi Mayıs, Ey­lül ve Ocak ayları içinde kendilerinden önceki son dört ay için dü­zenlenerek verilirler.

 

Sosyal sigorta primleri bildirgesinde işletmede ay içinde çalışan işçi sayıları, ay içinde işe  yeni giren ve çıkan işçi sayıları, çalışanlarla ilgili prim ödeme gün sayıları, toplam çalışan içinde  bulunan kadın işçi sayıları  gösterilmektedir.

 

Prime esas kazançlar toplamı bulunurken ilgili aya ait ücret bordrosundaki toplam ücretlerden sosyal sigorta prim­lerine esas tavan ücreti ile bu tavanı geçen ücretler arasındaki fark düşülür. Asgari ücret sosyal sigorta primlerine esas taban ücretin üzerinde olduğunda en düşük ücret sosyal sigorta taban ücretinin üstünde kalmaktadır. Eğer tersi durum olursa, diğer bir ifade ile asgari ücret sosyal sigorta taban ücreti altında olursa, asgari ücretler ile sosyal sigorta taban ücret arasındaki fark ücret bordrosundaki toplam ücrete ilave edilip prime esas kazançlar bulu­nur.

 

Bulunan prim tutarı hem işçi hem işveren sosyal sigorta primleri­ni kapsamaktadır. Aylık Sigorta Primleri Bildirgesindeki primler top­lamından ücret bordrosunda % 14 olarak hesaplanmış bulunan sos­yal sigorta işçi hissesi düşüldüğünde geriye sosyal sigorta işveren hissesi kalır.

 

Dört aylık sigorta primleri bordrosunda 4 aylık dönemler itiba­riyle sigortalı işçilerin isimleri, çalışma süreleri, toplam dört aylık ve aylık prime esas kazançları yer alır.