NAKİT AKIM TABLOSU

 

Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hare­ketlerini açıklayan bir tablodur. Bu tablo, belli bir dönemde hangi kaynaklardan nekadar nakit sağlandığını ve nerelere ne kadar nakit harcandığını gösterir. Nakit akım tabloları işletmenin nakit yönetimini ve politikasını ifade eder.

 

Nakit akım tablolarında sadece nakit giriş ve çıkışlar yer alır. Do­layısıyla Fon Akım Tablosundan daha dar kapsamlı bir tablodur. Na­kit giriş ve çıkışına sebep olmayan gider ve gelirler veya iktisadi olaylar bu tabloda yer almazlar.

 

İşletmenin dönembaşındaki kasa mevcudu ve banka hesapların­da bulunan mevduat Dönembaşı Nakit Mevcudu olarak tabloya ak­tarılır. Dönembaşı nakit mevcutlarına dönem içi nakit girişleri ilave edilip, dönem içi nakit çıkışları düşüldükten sonra kalan tutar Dö­nemsonu Nakit Mevcudunu oluşturur. Bu tutarın dönemsonundaki işletmenin kasa ve banka mevcutları tutarını sağlaması gerekir.

 

Bir önceki dönemin dönemsonu nakit mevcudu bir sonraki dö­nemin dönembaşı nakit mevcududur. Aynı dönemin dönemsonu na­kit mevcdu ile dönembaşı nakit mevcudu arasındaki olumlu veya olumsuz fark Nakit Artış veya Azalışını ifade eder.

 

Nakit Akım Tablosu, hangi dönem için düzenleniyorsa, o dö­neme ait gelir tablosundan, o dönem ve bir önceki dönem karşılaştırmalı bilanço kalemlerindeki artış ve azalıştan, bir önceki dönem karından dağıtılan kâr payları ve ödenen vergilerden faydala­nılarak düzenlenir.

 

Aşağıda Nakit Akım Tablosuna örnek verilmiştir. Daha detaylı Nakit Akım Tablosu Ek: 6 da sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             NAKİT AKIM TABLOSU

 

DÖNEMBAŞI NAKiT MEVCUDU

 

DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

 

SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT

    Net Satışlar

    Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)

    Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLARDAN

       DOLAYI SAĞLANAN NAKİT

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLARDAN SAĞLANAN NAKİT

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN

      SAĞLANAN NAKİT

    Menkul kıymet ihraçlarından

    Alınan Krediter

    Diğer Artışlar

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN

      SAĞLANAN NAKİT

    Menkul Kıymet ihraçlarından

    Alınan Kredüer

    Diğer Artışlar

SERMAYE ARTlŞINDAN SAĞLANAN NAKİT

HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT

DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ

 

DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

 

MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

        Satışların Maliyeti

        Stoklardaki Artışlar (+)

        Ticari Borçlardaki (Alışlardan kaynaklanan) Azalışlar (+)

        Ticari Borçlardaki (Atışlardan kaynaklanan) Artışiar (-)

        Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)

        Stoklardaki Azalışlar (-)

FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI

        Araştırma ve Geliştirme Giderleri

        Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

        Genel Yönetim Giderleri

        Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekirmeyen Diğer Giderlar (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARA

        İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI

        Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar

        Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararlar (-)

FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞI

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARDAN DOLAYI NAKlT ÇIKIŞI

        Olağandışı Gider ve Zararlar

        Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararları (-)

DURAN VARLIK YATIRIMLARINA tLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞI

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERiİ

        (Alışlarla ilgili olmayanlar)

        Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri

        Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

        Diğer Ödemeler

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ

        (Alışlarla ilgili olmayanlar)

        Menkıil Kıymetler Anapara Ödemeleri

        Alınan Krediler anapara Ödemeleri

        Diğer Ödemeler

ÖDENEN VERGİ VE BENZERLERİ

ÖDENEN TEMETTÜLER

DİĞER NAKlT ÇIKlŞLARI

 

DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU