KAR DAĞITIM TABLOSU

 

a) TANIM:

 

Kâr dağıtım tablosu, işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur.

b) AMAÇ:

 

Kar dağıtım tablolarının düzenleme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır.

 

e) KÂR DAĞlTIM TABLOSUNUN DÜZENLEME KURALLARI:

 

i) Kar dağıtım tablosu; dönem karından yapılan dağıtımla yedeklerden yapılan da­ğıtımı, ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.

 

ii) Kar dağıtım tablosunda: ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara öde­necek 1. ve 2. temettüler, ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, ola­ğanüstü yedekler ve kardan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir.

 

iii) Dönem karının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde. imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kar payları, tabloda belirtilen bölümlerinde ayrı ayrı gösterilir.

 

iv) Katılma intifa senedi, kara iştirakli tahvil ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, kar dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir.

 

d. KAR DAĞITIM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI:

 

Kar dağıtım tablosu ek formda sunulan biçimde önceki dönem ve cari dönem veri­lerini içerecek şekilde düzenlenir.

 

e- KAR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI:

 

Bu bölümde dönem kârının dağıtımı yer alır.

 

1 - Dönem Karı: Gelir tablosunda verği ve yasal yükümlülüklerden önceki kardır.

 

2 - Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Dönem karı üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükleri kapsar.

 

3 - Geçmiş Yıllar Zararı: Zararla kapanmış geçmiş faaliyet dönemlerinden gelen zararları ifade eder.

 

4 - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken % 5 birinci tertip kanuni yedek akçeyi ifade eder.

 

5 - İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar: Mevzuat gereği dönem kârından işletmede alıkonacak ihtiyat veya karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi işletmenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonlar.

 

6 - Ortaklara Birinci Temettü: İşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleşmesi gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip temettüdür.

 

7 - Personele Temettü: Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür.

 

8 - Yönetim Kuruluna Temettü: Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine dağıtılması kararlaştırılan temettüyü kapsar.

 

9 - Ortaklara İkinci Temettü: Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması kararlaştırılan ikinci tertip temettüdür.

 

10 - İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili hüküm uyarınca ortaklara % 5 birinci temettü hariç, kalan karın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir.

 

11 - Statü Yedekleri: Ana sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedekleri kapsar.

 

12 - Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Karlar): İşletmede olağanüstü durumlar dikkate alınarak bırakılan yedek veya geçmiş dönemle ilgili dağıtım konusu yapılmayan karları ifade eder.

 

13 - Diğer Yedekler: Genel Kurul kararıyla ayrılan diğer yedeklerdir.

 

14 - Özel Fonlar: Çeşitli mevzuat hükümleri gereği işletmede bırakılan fonlardır.

 

B - YEDEKLERDEN DAĞITIM:

 

Bu bölümde geçmiş yıllarda ayrılmış yedek ve dağıtılmamış karlardan yapılan dağı­tım yer alır.

 

1 - Dağıtılan Yedekler: Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekleri kapsar.

 

2 - II. Tertip Yasal Yedekler: Dağıtılacak yedek ve geçmiş yıl karlarının onda birini ifade eder.

 

3 - Ortaklara Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan ortaklara ödenecek kısmı kapsar.

 

4 - Personele Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan personele ödenecek kısmı kapsar.

 

5 - Yönetim Kuruluna Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan yönetim ku­ruluna ödenecek kısmı kapsar.

 

C· HİSSE BAŞINA KÂR:

 

Dağıtım konusu kardan hisse başına düşen pay burada yer alır.

 

D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ:

 

Dağıtılan kardan pay alanlara düşen kısım burada yer alır.