Verilen Avanslar

 

 

Mal alışı ile ilgili olarak verilen avanslar "159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI" hesabında, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak verilen avanslar “259. VERİLEN AVANSLAR” hesabında,  ticari olmayan faaliyetler veya yaptırılan işler dolayısıyla verilen avanslar "195. İŞ AVANSLARI" hesabında gösterilirler. Personele toplu iş sözleşmesi gereğe verilen avanslar ise "196. PERSONEL AVANSLARI" hesabına kaydedilir.

 

 

 

_________________________________              /               ______________________________

159  VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                   200.000                                                   

       159.01 T.K. İşletmeleri                            200.000

            100  KASA                                                                              200.000                                            

Verilen mal alış avansı

_________________________________              /               ______________________________

 

 

 

_________________________________              /               ______________________________

259 VERİLEN AVANSLAR                                                     800.000

259.01     Demirbaşlar                                800.000

259.01.001  Mehmet Yaşar ve Oğulları

     100  KASA                                                                               800.000

              Verilen duran varlık alış avansı

_________________________________              /               ______________________________

 

 

_________________________________              /               ______________________________

195  İŞ AVANSLARI                                                              60.000               

       195.01 APL Danışmanlık Hiz. A.Ş.                                   

            100 KASA                           .                                                      60.000                                 

Verilen avansın kaydı

_________________________________              /               ______________________________

 

 

_________________________________              /               ______________________________                                                              

196  PERSONEL AVANSLARI                                             450.000                

        196.01 Arif Çevik                                    100.000                         

        196.02 Emine Koçak                              200.000

        196.03 İsmaiI Kaya                                150.000                         

            100 KASA                                                                               450.000

Personele Mayıs 20X2 ayı ücretlerine                                      

mahsuben verilen avanslar

_________________________________              /               ______________________________

 

Yukarda belirtilen hesapların kapanış kayıtarı ise aşağıdaki gibidir.

 

 

_________________________________              /               ______________________________

153  TİCARİ MALLAR                                                          700.000

191  İNDİRİLECEK KDV                                                      126.000                            

       191.01 İndirilecek  KDV                                   

            159  VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                          200.000                   

                    159.01 T.K.İşletmeleleri             200.000                          

            100 KASA                                                                                 626.000                                

Mal alınması ve avansın kapatılması

_________________________________              /               ______________________________

 

_________________________________              /               ______________________________

255 DEMİRBAŞLAR                                                         2.500.000

       255.02 Showroom Dolapları

191  İNDİRİLECEK KDV                                                      450.000

            259  VERİLEN AVANSLAR                                                          800.000

             259.01Demirbaşlar                     800.000

             259.01.001  Mehmet Yaşar

                                 ve Oğulları

     100  KASA                                                                              2.150.000

            Demirbaş yaptırılması ve verilen avansın

            Kapatılması

            _________________________________              /               ______________________________

 

 

 

_________________________________              /               ______________________________

770  GENEL YÖNETİM GiDERLERİ                                     200.000

        770.09 Müşavirlik Giderleri

191  İNDİRİLECEK KDV                                                          36.000

            195 İŞ AVANSLARI                                                                         60.000

                   195.01 APL Danışmanlık Hiz. A.Ş. 60.000

            100  KASA                                                                                     176.000

Hukuki danışmanlık hizmetinin alınması ve        

verilen avansın kapatılması

_________________________________              /               ______________________________

 

Personel avansların kapatılması personel ücretlerinin ödenmesi sırasında yapılmaktadır.

 

_________________________________              /               ______________________________

770    GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 2.450.000

770.01     Personel Ücretleri                    2.000.000

770.02     SSK İşveren Hissesi                   390.000

770.03     İşsizlik İşveren Hissesi                  60.000

360    ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         272.000

360.01     Gelir  Vergisi                  260.000

360.02     Damga Vergisi                 12.000

361    ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK

KESİNTİLERİ                                                                         770.000

361.01     SSK İşçi Hissesi            280.000          

361.02     SSK İşveren Hissesi       390.000

361.03     İşsizlik İşçi Hissesi          40.000

361.04     İşsizlik İşveren Hissesi     60.000

196    PERSONEL AVANSLARI                                                      450.000

                   196.01 Arif Çevik                        100.000                          

                    196.02 Emine Koçak                 200.000

       196.03 İsmaiI Kaya                     150.000

100  KASA                                                                                  958.000

_________________________________              /               ______________________________

 

 

                                   Döviz bazında verilmiş olan avansların karşılığında mal alındığında fatura o günkü kur üzerinden düzenleneceğinden kur farkı ortaya çıkmaktadır.

 

1 numaralı muhasebe sistemi uygulama teblliğinde işletme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri giderlerin 780 FINANSMAN GİDERLERİ hesabına yazılması gerektiği belirtilmiştir.

 

 Avansı veren açısından  gelir olarak değil maliyet düşürücü olarak , diğer bir ifade ile 153 TİCARİ MALLAR hesabının alacağına kaydedilir.  Verilmiş olan avansın KDV ni kapsayıp kapsamamasına göre muhasebe kaydı değişebilir.

           

            _________________________________              /               ______________________________

            153 TİCARİ MALLAR                                                     32.000.000

            191 İNDİRİLECEK KDV                                                    5.760.000

                        159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                        30.000.000

                        153 TİCARİ MALLAR                                                                   7.760.000

            _________________________________              /               ______________________________

 

KDV açısından genel olarak döviz cinsinden satış sonrası  tahsilatlarda ortaya çıkan kur farkı KDV ne tabidir. Vergi İdaresinin görüşü KDV ni doğuran olayın yani malın teslim tarihindeki veya faturanın kesildiği tarihteki kur KDV matrahına esas alınır. Avans işleminde mal teslimi olmadığından KDV ne tabi değildir. Ancak fatura kesildiğinde toplam bedel üzerinden KDV ne konu olacaktır.

 

                  Alacak hesapları uzun vadeli olduklarında 22 ve 23 kodlu hesap gruplarında muhasebeleştirilirler. Uzun vadeli alacak hesaplarının çalışma şekli kısa vadeli alacak hesaplarının çalışma şekli ile aynıdır.

 

                  Bir alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda 128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  hesabı kullanılmaktadır. Şüpheli Ticari Alacaklardan dönemsonu işlemlerinde bahsedildiğinden burada açıklanmamıştır.