Ücret tahakkukları ve ödenmesi

 

İşletmede çalışan personelle ilgili ücret tahakkuku yapılırken "Üc­ret Bordroları" düzenlenir. Ücret bordrosunda yer alan toplam ücret işletme için bir gider olduğundan "770. GENEL YÖNETİM GİDERLE­RI" hesabının bir alt hesabı olarak "PERSONEL ÜCRET VE GİDER­LERİ" hesabında veya 7-B'ye göre "792. MEMUR ÜCRET VE GI­DERLERİ" hesabında gösterilir.

 

Ücret bordrosu üzerinde hesaplanan sosyal sigorta işçi hissesi (Toplam ücretlerin sigorta taban ve tavan limitleri içinde kalan kısım­larının % 14'ü), Gelir Vergisi Stopajı (Toplam ücretlerden GVK'na göre hesaplanan özel sakatlık indirimleri ile sosyal sigorta işçi hissesinin ve %2 işsizlik sigortasının düşülmesinden sonra kalan kısmın %15 - 40'ı), Damga Vergisi (Toplam ücretlerin doğum, ölüm ve çocuk yardımı hariç % 6 ) kesilir ve geri­ye kalan işçiye net olarak ödenir.

 

Kesilen Sosyal Sigorta Işçi Hissesi, Hesaplanan İşveren Hissesi ve İşsizlik Sigortası İşçi ve İşveren payları Sosyal Sigorta bildirgesi ile müteakip ayın sonuna kadar Sosyal Si­gortalar Kurumuna, Gelir Vergisi stopajı ve Damga Vergisi müteakip ayın yirmisine kadar muhtasar beyanname ile Vergi Dai­resine yatırı­lacağından sırasıyla "Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri" ve "Ödenecek Vergi ve Fonlar" hesaplarına bir borç olarak kaydedilir.

 

Sosyal Sigorta İşveren hissesi Sosyal Sigorta Primleri Bildirgesi ile hesaplanır. Sosyal Sigorta İşveren Hissesi, toplam sigorta primlerin­den işçi hissesi olan ve ücret bordrosunda hesaplanan % 14'ün (% 5 hastalık, % 9 malullük, , yaşlılık ve ölüm sigorta payları) düşülmesi ile bulunur. Sosyal Sigorta İşveren Hissesi "Genel Yönetim Giderleri" hesabına bir alt hesap olarak kaydedilir. Sosyal sigorta bildirgesinde ayrıca, işsizlik sigortası primi de hesaplanır.  İşsizlik sigortası işçi hissesi %2, işveren hissesi %3 dür.

 

Hesaplanmış olan net ücretler henüz ödenmemiş ise "Gider Ta­hakkukları" hesabın "Ödenecek Ücretler alt hesabına borç olarak kaydedilir. Ödenecek ücretler, ödenecek Sosyal Güvenlik kesintileri, Ödenecek Vergi ve Fonlar müteakip ay içinde ödendiğinde bu hesap­lar borçlandırılarak kapatılır.

 

Örnek olarak, bir ücret bordrosunun tahakkuku aşağıdaki gibi olsun:

 

 

___________________________________             /               ________________________________

770  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                 4.910.000

        770.15 Personel Ücretleri                       4.000.000

        770.16 Sos. Sig. İşveren Hissesi               790.000

        770.17 İşsizlik Sig.İşveren Payı                 120.000

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                     624.000

        360.01 Gelir Vergisi                      600.000

        360.03 Damga Vergisi                    24.000

361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK

        KESİNTİLERİ                                                               1.550.000

        361.01 Sos. Sig. İşçi His.             560.000

        361.02 Sos. Sig. İşveren His.        790.000

        361.03 İşs.Sig.İşçi His.                  80.000

        361.04 İşs.Sig.İşveren Payı           120.000

381  GİDER TAHAKKUKLARI                                               2.736.000

        381.01  Ödenecek Ücretler         2.736.000

2001 Aralık ayı ücretleri tahakkuku

___________________________________             /               ________________________________

 

 

                        Ödenecek ücretler ödendiğinde:

 

            ___________________________________             /               ________________________________

381  GİDER TAHAKKUKLARI                                          2.736.000

        381.01  Ödenecek Ücretler                    2.736.000

            100  KASA                                                                           2.736.000

2001 Aralık ayı ücretlerinin ödenmesi

                        ___________________________________             /               ________________________________

           

            Vergiler ertesi ayın yirmisine kadar vergi dairesine ödendiğinde:

 

            ___________________________________             /               ________________________________

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                              624.000

        360.01 Gelir Vergisi                                 600.000

        360.03 Damga Vergisi                               24.000

            100  KASA                                                                              624.000

                        Ödenen vergilerin kaydı

                        ___________________________________             /               ________________________________

 

            Sosyal sigorta primlerimleri ertesi ayın sonuna kadar sigorta kurumuna ödendiğinde ise:

 

 

            ___________________________________             /               ________________________________

361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ        1.550.000

        361.01 Sos. Sig. İşçi His.                         560.000

        361.02 Sos. Sig. İşveren His.                    790.000

        361.03 İşs.Sig.İşçi His.                              80.000

        361.04 İşs.Sig.İşveren Payı                      120.000

            100  KASA                                                                           1.550.000

                        Ödenen sigorta primlerinin kaydı

            ___________________________________             /               ________________________________

 

yevmiye maddeleri yazılacaktır.