Taşıma giderleri

 

Hizmet erbabının işverene ait veya işverence kiralanan servis arabaları ile toplu olarak taşınması ücret unsuru sayılmayıp vergiden muaf tutulmuştur. Fiili (belgelendirilmiş) taşıma giderleri gider olarak yazılabilir.

 

Personel veya yöneticilere özel taşıt tahsisi durumunda taşıt giderleri ücretin bir unsuru olarak vergiye tabidir. Personele özel taşıt tahsisi çeşitli şekillerde yapılabilir. Personeli hergün evden işe, işten eve götürmek üzere yapılan anlaşma ile taksi şirketine ödenen ücret; mülkiyeti işletmeye ait bir taşıtın bütünüyle personele tahsis edilmesi ile amortisman dahil araba ile ilgili işverence üstlenilmiş bü­tün giderler; personelin kendi arabasını kullanıp bu araba ile ilgili masrafları işverenden alması veya işverence ödenmesi durumunda yapılan ödemeler ücret sayılarak vergilendirilmesi gerekir.

 

Arabanın hem personele hem de işletmenin işlerinin takibine tahsisi durumunda giderlerinin yarısı ücret olarak vergilendirilir.