POLİÇE

 

POLİÇE, belirli bir alacağın belirlenmiş bir tarihte üçüncü bir şahsa veya emrine ödenmesini sağlayan bir senettir.

 

Poliçenin şekil ve şartları TTK'nun 583. maddesinde belirtilmiştir. Poliçede poliçenin düzenleme (keşide) yeri ve tarihi, ödenme vadesi, ödenecek meblağ (tutar) poliçeyi düzenleyenin (keşidecinin) ve poliçe bedelini ödeyecek olanın (muhatabın) adı soyadı, adresi ve imzaları yer alır.

 

Poliçede üç taraf vardır. Poliçeyi düzenleyen (keşideci), poliçeyi ö­deyecek olan (muhataf), poliçe bedelini tahsil edecek (lehdar veya poliçe hamili).

 

Poliçeyi düzenleyen (keşideci)nin hem muhatapla hem de lehdarla ilişkisi vardır. Keşidecinin muhataptan alacağı, lehdara da borcu var­dır. Keşideci poliçe düzenleyecek ve muhatabın da kabul etmesiyle aradan çekilmekte, muhataptan kendisine olan borcundan poliçede yazdığı tutar kadarını kendisinin borcu olan lehdara ödemesini iste­mektedir.

 

Poliçe keşideci tarafından düzenlenip, vadesinde lehdara ödenece­ğine dair muhatabın onayı alınmak üzere muhataba gönderilir. Muhatap poliçeyi kabul edince "kabul edilmiştir" notunu yazarak imzalar. Poliçe muhatap tarafından lehdara gönderilir. Poliçenin vadesi geldiğinde lehdar poliçeyi muhataba ibraz ederek senet tutarını tahsil eder. Lehdar poliçeye "tahsil ettim" notu yazarak imza eder ve poliçeyi muhataba verir.

 

 

 

 

Aşağıda bir poliçe örneği görülmektedir:

 

 

 

 

 

Keşideci alacaklı olduğu müşterisine (muhatap), borçlusu bulunduğu satıcısına (lehdara) verilmek üzere bir poliçe düzenleyip gönderdiğinde aşağıdaki yevmiye maddeleri yazılır.

 

Örnek olarak; 5.000.000 TL. bir poliçenin düzenlendiğini, muhatabın KONRA A.Ş. , lehdarın  SENA KOLL.ŞTİ. olduğunu varsayalım.


           
______________________________       /         ____________________________                                      
           
900  BORÇLU NA2lM HESAPLAR                                5.000.000
                    900.06 Kabuldeki poliçelerden
                               alacaklar
                         901  ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                                         5.000.000

                     901.06 Kabuldeki
                                           poliçelerden borçlar
            Kabul için gönderilen poliyenin kaydı
            ______________________________       /         ____________________________                                      


kabul şartı ile ilgili hazım hesaplar açılacaktır.
           

Poliçenin muhatap tarafından kabul edilmesi durumunda;


           
______________________________       /         ____________________________
           
901  ALACAKLI NAZIM HESAPLAR                               5.000.000
                    900.06 Kabuldeki poliçelerden
                               borçlar
                         900  BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                            5.000.000
                                 901.06  Kabuldeki
                                            poliçelerden alacaklar
            Kabul için gönderilen poliçenin kabulü
            ______________________________       /         ____________________________                                      


            ______________________________       /         ____________________________                                      
            121  ALACAK SENETLERİ                                           5.000.000
                    121.07 Poliçeler
                         120. ALICILAR                                                                         5.000.000                         
                                120.08  Konra A.Ş.  
                                           poliçelerden borçlar
            Poliçenin kabulü

______________________________       /         ____________________________


           
Kabul edilen poliçenin satıcıya (lehdara) gönderilmesi durumunda
da:
            ______________________________       /         ____________________________                                      
            320  SATICILAR .                                                      5.000.000
                    320.06 Sena Koll. Şti.
                         121  ALACAK SENETLERİ                                                        5.000.000
                                121.07 Poliçeler
            Poliçenin hamiline gönderilmesi
            ______________________________       /         ____________________________                                      


yevmiye maddeleri yazılacaktır.

 

Müşterinin (muhatabın) yazacağı yevmiye maddeleri ise şu şekilde olacaktır.


            Poliçeyi kabul ettiğinde poliçe muhatap için bir borç senedidir:


           
______________________________       /         ____________________________
            320  SATICILAR                                                           5.000.000
                    320.02 (Keşideci)
                         320  BORÇ SENETLERİ                                                          5.000.000
                                 321.08 Kabul edilen poliçeler
            Poliçenin kabulü
            ______________________________       /         ____________________________

 


           
Vadesi gelip poliçe tutarı lehdara (hamiline) ödendiğinde:

 


            ______________________________       /         ____________________________
            321  BORÇ SENETLERI                                             5.000.000
                    321.08 Kabul Edilen Poliçeler
                         100  KASA                                                                           5.000.000
            Poliçenin kabulü
            ______________________________       /         ____________________________

            
yevmiye maddeleri yazılır.


            Satıcının (lehdar veya hamilin) yazacağı yevmiye maddeleri de aşağıdaki gibi olacaktır.


            Lehdar için poliçe bir alacak senedidir. Muhataptan poliçe geldiğinde:

 

 

        ______________________________       /         ____________________________
        121  ALACAK SENETLERİ                                         5.000.000
               121.08 Poliçeler                                                                          5.000.000
                    120  ALICILAR
                            120.14  (Keşideci)
        Alınan poliçenin kaydı
        ______________________________       /         ____________________________


        Poliçenin vadesi gelip tahsil edildiğinde:


       
______________________________       /         ____________________________
        100  KASA                                                                5.000.000
               121  ALACAK SENETLERİ                                                          5.000.000
                       121.08 Poliçeler
        Poliçenin tahsili
        ______________________________       /         ____________________________

 

yevmiye maddeleri yazılacaktır.