MUHTASAR BEYANNAME

 

 

Ücret bordroları üzerinde kesilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi­nin bağlı bulunulan Vergi Dairesine bildirilmesi ve ödenmesi için kul­lanılan beyannamelerdir.

 

Bunların dışında mükellefin dönem içinde Gelir Vergisi Kanunu­nun 94. ve 70. maddelerine göre kesinti şeklinde ödeyeceği diğer vergiler de bu beyanname ile bildirilir.

 

Muhtasar beyannamenin müteakip ayın 20'si akşamına kadar Vergi Dairesine verilmesi ve ödenmesi gerekir. Çalıştırdığı işçi sayısı 10'dan az olan mükellefler Şubat-Mart-Nisan, Mayıs-Haziran-Tem­muz, Ağustos-Eylül-Ekim, Kasım-Aralık-Ocak aylarına ait olmak üzere üç ayda bir beyanname verebilirler.

 

Muhtasar beyanname iki nüsha olarak doldurulur. Muhtasar Beyannamenin ön yüzünde Beyanname dönemi ve mükellef hakkında bilgiler, hizmet erbabı ücret ödeme­leri ve Gelir Vergisi Kanunu 61. maddesirie göre ücret ödemeleri ve Gelir Vergisi Kanunu 61 . maddesine göre ücret sayılan diğer ödeme­lere ayrılmıştır. Her ay bir satıra gelecek şekilde ve hizmet erbabı ücret ödemeleri ile diğer ücret sayılan ödemelerin toplamı olarak ya­zılır. Bu ödemelerle ilgili hesaplanan gelir vergisi ve damga vergisi de gösteril­ir.

 

Muhtasar Beyannamenin yine ön yüzünde diğer ödeme türleri gösterilmiştir. Her ödeme türü ken­dine ait satıra yazılir. Gelir Vergisi Kanununa göre belirlenmiş oranlar üzerinden Gelir Vergisi stopajları, damga vergisi fon payı hesaplanır. En alttaki genel toplam satırı bütün ödemelerin gayrisafi tutarlarını, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerini ve fonların top­lamını gösterir.

 

Muhtasar Beyannamenin arka yüzünde ödeme yapılan istihkak sahiplerinin adları, soyadları, adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numaraları, ödemenin cinsi ve gayri safi tutarları ile kesilen vergi ve fon tutarları yer almaktadır.