MAL İTHALATI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HESAPLAR

 

 

Mal ithalatında Türkiye'deki ithalatçı firma ile yurtdışındaki ihra­catçı fırma akreditif sözleşmesi veya ithalat anlaşması yaparlar.

 

İthalat işlemlerinde çeşitli ithalat ve ödeme şekilleri söz konusu­dur. Burada, en çok uygulanan akreditifli ithalat şekline uygun ör­nekle konu açıklanmıştır.

 

Aracı bankada akreditif hesabı açtırıldığında:

 

___________________________________              /              _________________________________                                                          

159  VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                 6.700.000                                                     

159.02  Yurtdışı avanslar                                                         

       159.02.001 Mal Bedeli                                                      

            100 KASA                                                                               6.700.000                    

Mal bedelinin akreditif hesabına yatırılması

___________________________________              /              _________________________________                                              

yevmiye maddesi yazılır.     

            Eğer, mal bedelinin tümü nakit olarak karşılanmayıp bankadan kredi sağlanmışsa "300. BANKA KREDİLERİ" ana hesabının alt hesabı olarak "İthalat Kredileri" hesabı alacaklandırılır.

 

___________________________________              /              _________________________________                                                          

159  VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                 6.700.000                                                     

159.02  Yurtdışı avanslar                                                         

       159.02.001 Mal Bedeli                                                      

            300  BANKA KREDİLERİ                                                         6.700.000

                     300.05  İthalat Kredileri                                                                                      

Mal bedelinin kredi kullanılarak transferi

                        ___________________________________              /              _________________________________                      

 

            İthal edilen malın bedeli henüz ödenmemiş ise;

           

            ___________________________________              /              _________________________________

            159  VERİLEN SİPARIŞ AVANSLARI                                6.700.000

                   159.02  Yurtdışı avanslar                                                                                              

                   159.02.001  Mal bedeli                                                     

                        320 SATICILAR                                                                       6.700.000   

                              320.02 Yurtdışı satıcılar                                         

            Yurtdışı Siparişlerin kaydı

            ___________________________________              /              _________________________________

 

yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

            İthal edilen malın fatura tarihinden mal bedelinin transferi tarihine kadar geçen zamanda kur farkında meydana gelen değişme ile ortaya çıkacak aleyhte kur farkları "780. FİNANSMAN GİDERLERİ" hesabına, lehte kur farkları  "646. KAMBİYO KARLARI" hesabına kaydedilir.

 

___________________________________              /              _________________________________                      

320  SATICILAR                                                               6.700.000                                     

        320.02  Yurtdışı Satıcılar                                             

780  FİNANSMAN GİDERLERİ                                              130.000               

        780.02  Kur Giderleri                                                       

            102 BANKALAR                                                                      6.830.000

                   102.02  Döviz Tevdiat Hesapları

Mal bedelinin transferi

___________________________________              /              _________________________________                                  

 

 

___________________________________              /              _________________________________

320  SATICILAR                                                                6.700.000
                    320.02 Yurtdışı satıcılar
                        102  BANKALAR                                                                     6.620.000
                        646  KAMBİYO KARLARI                                                              80.000
                                646.02  Kur Gelirleri
            Mal bedelinin transferi

___________________________________              /              _________________________________
           

           

Finansman Giderleri yerine 159.02 Yurtdışı Avanslar hesabının alt hesabı olarak "Kur Giderleri" hesabı da kullanılabilir. Bu durumda, Kur giderleri ithal edilen malın maliyetine dahil edilmiş olur.

 

 

___________________________________              /              _________________________________                      

320  SATICILAR                                                               6.700.000                                     

        320.02  Yurtdışı Satıcılar                                             

            159  VERİLEN SİPARIŞ AVANSLARI                                   130.000

        159.02  Yurtdışı avanslar                                                             

        159.02.008  Kur Giderleri                                                             

            102  BANKALAR                                                                    6.830.000

                    102.02  Döviz Tevdiat Hesapları

Mal bedelinin transferi

___________________________________              /              _________________________________

 

İthal edilen malla ilgili nakliye ve sigorta masrafları, mal gümrük­ten çekilirken varsa ödenen gümrük vergisi, telafı edici vergi ve fon­lar, gümrük komisyonu, döviz tahsisi ile ilgili harç gideri ve diğer masraflar "Yurtdışı Avanslar" alt hesabının altında açılmış ilgili alt he­saplara kaydedilir.

 

Mal gümrükten çekilirken varsa gümrük vergisi ve fonu ve öde­nen KDV ilgili hesaplara borç, gümrük komisyonu üzerinden kesilen Gelir Vergisi Stopajı "Ödenecek Vergiler ve Fonlar" hesabına alacak yazılır.

 

___________________________________              /              _________________________________
           
159  VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                   1.955.000
                    159.02  Yurtdışı Avanslar
                    159.02.002  Faiz ve banka kom.                   35.000
                    159.02.003  Akreditit Gideri                          90.000
                    159.02.004  Gümrük Vergisi                     1.780.000
                    159.02.005  Komisyon ve Diğer Gid.              50.000
            191  İNDİRİLECEK KDV                                                          320.000
                    191.01  Alış KDV                                       320.000
                        100 KASA                                                                                 2.265.000
                        360 ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR                                         10.000
                               360.01 Gelir Vergisi Stopajı               10.000
            Akreditif açılış giderinin, ödenen faiz,komisyon

ve gümrük vergilerinin, KDV'nin Gelir Vergisi

Stopajının kaydı

___________________________________              /              _________________________________

    

Mal gümrükten çekildikten sonra Yurtdışı Avansları hesabı top­lam değerleri üzerinden “Ticari Mallar" hesabına devredilir.

 

___________________________________              /              _________________________________

153     TİCARİ MALLAR                                                          8.785.000

153.06     Kahve Makineleri                         8.785.000

159    VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                          8.785.000

159.02     Yurtdışı Avanslar

159.02.001  Mal Bedeli                6.700.000

                   159.02.002  Faiz ve banka kom.        35.000
                                159.02.003  Akreditit Gideri              90.000
                                159.02.004  Gümrük Vergisi         1.780.000
                                159.02.005  Komisyon ve Diğ.Gid.     50.000
                                159.02.008  Kur Giderleri                130.000 

İthalat maliyetinin mal hesabına devri

___________________________________              /              _________________________________