HESAP KAVRAMI

 

 

İşletmenin aynı özellikteki işlemlerini aynı başlık altında toplayan çizelgelere hesap denmektedir. Hesaplar, işletmenin yapmış olduğu faaliyetleri özelliklerine göre gruplamış olmaktadırlar. Hesap olarak tanımlanan çizelge, ilerde göreceğimiz muhasebe defterlerinden def­teri kebirin açılmış bir sayfasıdır.

 

Hesaplar temel mali tablolara göre önce iki ana gruba ayrılır:

 

 

a. Bilanço hesapları,

b. Sonuç (gelir tablosu) hesapları.

 

 

Bilanço hesapları, bilançonun sol ve sağ tarafına göre aktif ve pasif hesaplar olarak; sonuç hesapları da kâr ve zarar cetvelinin sol ve sağ tarafına göre gider hesapları ve gelir hesapları olarak ikişer gruba ayrılırlar.

 

Aktif hesaplar mevcutlar ve alacaklarla ilgili  hesaplar olarak, pa­sif hesaplar da borçlarla ilgili hesaplar ve özkaynaklarla ilgili hesap­lar olarak ikişer gruba ayrılır.

 

 

Bu ayırımı şematik olarak gösterirsek:

 

 

 

                       Hesapların Gruplandırılması

 

                                                                Mevcutlarla ilgili hesaplar

                               Aktif Hesaplar

­                                                                            Alacaklarla ilgili hesaplar

Bilanço Hesapları                                                        

                                                                     Borçlarla ilgili hesaplar

                              Pasif Hesaplar

                                                                Özkaynaklarla ilgili hesaplar

 

                                                                            Giderlerle ilgili hesaplar

Sonuç Hesapları

                                                                            

                                                                     Gelirlerle ilgili hesaplar

 

 

 

şeklinde olacaktır.

 

Böylece hesaplar, sonuçta altı gruba ayrılmış olacaklardır. Her grup işletmenin farklı bir faaliyetini temsil ettiğinden hesaplar hangi hesap grubuna dahilse o hesap grubunun özelliklerine sahip de­mektir. Bu sebeple, aynı hesap grubuna dahil hesapların kaydedilme şekli benzer olacağından bütün hesapların kaydedilme şekli açıklan­mayıp sadece altı hesap grubunun kaydedilme şekli açıklanmıştır.