Götürü ihracat Gideri

           

            4108 sayılı yasa ile ihracatçılara ihracatla getirdikleri döviz bedelinin %05 ini götürü gider olarak yazma imkanı getirilmiştir. İhraç edilen mal ve hizmet bedellerinden döviz olarak getirilen tutarın %05 i gider olarak yazılabilmektedir.

 

            İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefler bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05 ini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları gideri vergi matrahlarından indirebilirler.

 

            Yurt dışında belgelenemeyen harcama yapıldığında:

 

            _______________________________         /         _____________________________

            689  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR             12.000.000

                   689.02  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

       689.02.004  Yurtdışı harcamalar

            196  PERSONEL AVANSLARI                                                 12.000.000

                     196.02  Yurtdışı Seyahat Avansları

Belgesiz yurtdışı harcamalarının kaydı

_______________________________         /         _____________________________

 

yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

            Dönem sonunda götürü ihracat gideri hesaplanarak kanunen kabul edilmeyen giderlerden düşülecektir.

 

            _______________________________         /         _____________________________

                        760  PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ         87.000.000

                    760.05  İhracat Pazarlama Giderleri

                        689  DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER  VE

                                  ZARARLAR                                                                       87.000.000

                                 689.02  Kanunen Kabul Edilmeyen

                                             Giderler

689.02.04         Yurtdışı harcamalar

            %05 harcama kapsamına giren ödemelerin

            gider hesabına aktarılması

            _______________________________         /         _____________________________

 

                        İhracattan elde edilen döviz bedellerinin % 05 inin gider olarak yazılabilmesi için ödemelerin nakit hareketine bağlanması gerekir. Diğer bir ifade ile harcamanın yapıldığının nakit hareketiyle isbatlanması gerekir.