GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

 

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:

 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları......................TL.

    a) Amortisman giderleri................................................................................TL.    

        aa) Normal amortisman gideri....................................................................TL.       

        bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...........................TL.

     b) İtfa ve tükenme payları...................................................................... ......TL.

2. Dönemin karşılık giderleri...............................................................................TL.

3. Dönemin tüm finansman giderleri...................................................................TL.

     a) Üretim maliyetine verilenler ................................................................. ....TL.  

     b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler.........................................................TL.

     c) Doğrudan gider yıızılanlar ........................................................................TL.

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,

    müessese, baglı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam

    tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)  ......................... TL.

5. Ana kuruluş, ana orfaklık, müessese, bağlı ortaklık ve

    iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi

    aşanlar ayrıca gösterilecektir)    .................................................................... TL.

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

    alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki

    payları  % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) .............................................. TL.

7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,

    genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde saglanan

    ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı  ...................................................TL.

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

    değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

    artış (+) veya azalış (-)....................................................................................TL.

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi)

    ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,

    hareketli ortalama maliyet gibi.)

10.Varsa, tamamen veya kısmen fıili stok sayımı yapılamamasının

     gerekçeleri  ................................................................................................... TL.

11.Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,

     hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının

     ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu

      madde ve hizmetlere ilişkin tutarları .............................................................TL.

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

     ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren acıklayıcı not    ....................

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,

    hisse başına kâr ve kâr payı oranları ................................................................