DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK       

       KARŞILIKLARI

 

 

      Dönem karı üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri ile    diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için               ayrılan karşılıklar bu hesapta gösterilir.   

      Gelir ve gider hesapları arasında fark işletmenin brüt ticari karını   veya zararını gösterir. Ticari kârdan mali kara geçiş tablosu düzenlenerek mali kâr (vergi matrahı) bulunur. Mali kâr üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergileri ve bunlarla ilgili fonlar önce gelir tablosu hesabı olan 691. DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesaplarına aktarılır.  Brüt ticari kâr ile dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük arasındaki fark 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI hesabına yazılır.     

 

Yasal yükümlülükler hesaplandığında:

 

_________________________________            /              _______________________________

690  DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                 95.000.000                 

            691  DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER

                   YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI                                35.200.000                                      

                   691.01  Gelir Vergisi              32.000.000            

                   691.02  Gelir Vergisi Fonu        3.200.000  

            692  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                                      59.800.000                 

Vergi ve yasal yükümlülüklerin dönem               

karından düşülmesi

_________________________________            /              _______________________________                                                               

 

Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı aynı isimli 370 kodlu bilanço hesabına aktarıldığında:

 

_________________________________            /              _______________________________                                                  

691  DÖNEM KARI VERGI VE DİĞER YASAL              

       YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                                   35.200.000              

        691.01 Gelir Vergisi                             32.000.000                       

        691.02 Gelir Vergisi Fonu                       3.200.000                       

            370  DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER

                   YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER          

                   KARŞILIĞI                                                                           35.200.000                                 

                    370.01  Gelir Vergisi                 32.000.000                                  

                    370.02  Gelir V. Fon                   3.200.000                      

Vergi ve Yasal Yükümlülüklerin bilanço hesabına

aktarılması                                          

            _________________________________            /              _______________________________

 

yevmiye maddeleri yazılacaktır.