TİCARİ MAL

DEVAMLI ENVANTER YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ÖRNEK

 

 

 

İşletmenin 31 .12.20X0 tarihli bilançosu aşağıdaki gibi olsun.

 

 

 

 Aktif                  31.12.20X0 tarihli BİLANÇO               Pasif

             Kasa                             420.000   Satıcılar                              210.000
             Ticari Mallar .                 580.000   Sermaye                          1.000.000
              Alıcılar                          350.000   20X0 Yılı Karı                      140.000

1.350.000                                          1.350.000

 

 

20X1 muhasebe dönemi başında hesapları açacağımızdan bir önceki dönemsonu bilançosu olan yukardaki bilançonun aktif tarafı­nı borca, pasif tarafını alacağa yazarak açılış kaydını yazacağız.

 

______________ 01.01.20x1 __________________

100 KASA                                                                       420.000

153 TİCARİ MALLAR                                                        580.000

153.01 Dönembaşı stok                                   580.000

120 ALICILAR                                                                  350.000

320 SATICILAR                                                                     210.000

500 SERMAYE                                                                  1.000.000

590 DÖNEM NET KÂRI                                                          140.000

Açılış kayıtları

_________________________        /         ______________________

 

 

Böylece dönembaşı mal stoku ticari mallar hesabının borcunda yer almış olacaktır.

 

19X1 faaliyet dönemi içinde yapılan işlemler de şu şekilde olsun:

 

i)         Dönem içinde 900.000 Tl.lık mal kredili olarak alınmıştır.
ii)        Satın alınan malların işletmeye taşınması için 20.000 TL. taşıma ücreti ödenmiştir.

iii)       Dönem içinde 1.200.000 TL.lık mal kredl olarak satılmıştır.
iv)       40.000 TL. lık mal satıcılara iade edilmiş, mal bedeli cari hesaplarından düşülmüştür.

v)        Müşteriler 30.000 TI. malı iade etmişlerdir. İade edilen mal bedeli cari hesaplarından düşülmüştür.

vi)       Satıcılar dönemsonunda 20.000 TL. lık     iskonto yaptıklarını bildirmişlerdir.
vii)      Müşterilere 10.000 TI. lık iskonto yapıldığı bildirilmiştir.
viii)     Dönemsonu mal stoklarının değeri 710.000 TL. olarak hesaplanmıştır.


Bu işlemlerle ilgili yevmiye kayıtları da şu şekilde olacaktır:
Bu yöntemde sattığımız malın maliyetini bildiğimizden 1.200.000 TL.lık satışlarımızın maliyetinin 750.000 TL.; 30.000 TL. lık satış iade­lerinin maliyetinin de 20.000 TL. olduğunu kabul edelim.

 

______________ 01.01.20x1 __________________

100 KASA                                                                       420.000

153 TİCARİ MALLAR                                                        580.000

153.01 Dönembaşı stok                                   580.000

120 ALICILAR                                                                  350.000

320 SATICILAR                                                                      210.000

500 SERMAYE                                                                  1.000.000

590 DÖNEM NET KÂRI                                                          140.000

Açılış kayıtları

_________________________        /         ______________________                     
           

_________________________        /         ______________________

153  TİCARİ MALLAR                                                       900.000
                     153.02  Mal Alışları
            191  İNDİRİLECEK KDV                                        162.000
                    191.01  Alış KDV
                          320  SATICILAR                                                                   1.062.000
            Mal alışının kaydı
           
_________________________        /         ______________________                     

153  TİCARİ MALLAR                                                             20.000
                    153.02  Mal Alışları
            191  İNDİRİLECEK KDV                                                            3.600
                    191.01 Alış KDV.
                       100  KASA                                                                                    23.600
            Taşıma ücretinin ödenmesi

_________________________        /         ______________________
            120  ALICILAR                                                                      1.416.000
                       600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                             1.200.000
                       391  HESAPLANAN KDV                                                               216.000
                               391.01  Satış KDV .
            Satılan malın kaydı
           
_________________________        /         ______________________

621  SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                             750.000
                       153 TİCARİ MALLAR                                                                    750.000
                              153.03  Satılan Malın Maliyeti
            Satılan Malın Maliyetinin kaydı

_________________________        /         ______________________
            320  SATICILAR                                                                        47.200
                       153  TİCARI MALLAR                                                                     40.000
                               153.03 Alış İadeleri
                       391  HESAPLANAN KDV                                                                   7.200
                               391.02 Alış İade ve İsk. KDV
            Mal alış iadesinin kaydı .
           
_________________________        /         ______________________
            610  SATIŞTAN İADELER                                                       30.000  
            191  İNDİRİLECEK KDV                                                            5.400
                   191.02 Satış İade ve İsk. KDV
                       120  ALICILAR                                                                               35.400
            Mal satış iadesinin kaydı
           
_________________________        /         ______________________

_________________________        /         ______________________

153  TİCARİ MALAR                                                             20.000
                    153.05 Satış İadeleri
                        621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                                    20.000
            Satış Iadesinin maiyetinin kaydı
            
_________________________        /         ______________________
            320  SATICILAR                                                                        23.600
                       153  TİCARİ MALLAR                                                                    20.000
                                153.04                                        Alış İskontoları.
                       391  HESAPLANAN,KDV                                                                  3.600
                               391.02 Alış İade ve İst. KDV
            Mal alış iskontosunun kaydı

_________________________        /         ______________________
            611  SATIŞ İSKONTOLARI                                                      10.000
            191  İNDİRİLECEK KDV                                                            1.800
                   191.02 Satış İade ve İst. KDV
                       120  ALICILAR                                                                              11.800
            Mal satış iskontosunun kaydı

            _________________________        /         ______________________

                                     
        

şeklinde olacaktır.

 

Mal hareketleri ile ilgili hesapların defteri kebir kayıtlarına baka­cak olursak:

 

 

 

 

4                                                                                                                                                                                                  4

153 TİCARİ MALLAR

Oc

1

Açılış

 1  

580.000

 

 

 

 

Sat.Tic.M.M.

...

750.000

 

 

 

Satıcılar

...

900.000

 

 

 

 

Satıcılar

...

40.000

 

 

 

Kasa

... 

 20.000

 

 

 

 

 Satıcılar

... 

 20.000

 810.000

 

 

Sat.Tic.M.Maliy.

... 

 20.000

1.520.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20                                                                                                                                                                                                   20

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıcılar

...

1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25                                                                                                                                                                                                  25

610 SATIŞTAN İADELER

 

 

Alıcılar

...

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28                                                                                                                                                                                                   28

611 SATIŞ İSKONTOLARI

 

 

Alıcılar

...

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45                                                                                                                                                                                                    45

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

Ara

31

Ticari Mal.

...

750.000

 

 

 

 

Ticari Mallar

...

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Şeklindedir. Ticari Mallar hesabı 710.000 TL. borç bakiyesi vermekte bu da  dönem sonunda mevcut malların değerini ifade  etmektedir.  Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı da 730.000 TL. borç bakiyesi ile satılan malların maliyet değerini göstermektedir.

 

Gelir tablosunda söz konusu hesaplar aşağıdaki gibi yer alacak­tır.

 

 

 

                                GELİR TABLOSU

 

          BRÜT SATIŞLAR                                                           1.200.000

     Yurt içi satışlar                                 1.200.000

         SATIŞ  İNDİRIMLERİ  (-)                                                      40.000
                 Satıştan İadeler                                      30.000
                 Satış İskontoları                                     10.000                             
          NET SATIŞLAR                                                             1.160.000
          SATILAN TICARI MALLAR MALİYETİ (-)                             730.000               

          BRÜT SATIŞ KARI                                                            430.000

 

 

 

                                  Devamlı envantere göre düzenlenen gelir tablosu ile tecrübi yönteme göre düzenlenen gelir tablosu arasında bir fark yoktur. Brür satış karı 430.000 TL. olarak hesaplanmaktadır.