BİLANÇO DİPNOTLARI

 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda

    kayıtlı sermaye tavanı .............................................................................    TL.

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür

    genel kordinatör, genel müdür yardımcıları ve

    genel sekreter gibi üst yöneticilere:

 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun

    toplam tutarı.............................................................................................   TL.

b) Cari dönem sonundaki avans veye borcun bakiyesi................................   TL.

 

3. Aktif  değerlerin toplam sigorta tutarı .......................................................      TL­.

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların

    toplam tutarı ...........................................................................................    TL.

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve  

    diğer teminatların toplam tutarı ...............................................................      TL.

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı .......................................... TL.

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları ..................................................... TL.

 

    Döviz Cinsi                Miktarı              TL. Kuru                  Toplam Tutar

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

 

    Döviz Cinsi                Miktarı              TL. Kuru                  Toplam Tutar

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

 

 9. Yuıt dışına borçlar (avanslar dahil):

 

    Döviz Cinsi                Miktarı              TL. Kuru                  Toplam Tutar

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

    ...............                 ..................      ..................           ....................    TL.

 

10. Tedavüldeki tahvil ve fınansman bonolarından

      banka garantili olanların tutarı.................................................................TL.

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak

      yatırım indiriminin toplam tutarı...............................................................TL.

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine

      dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı........................................................TL.

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

 

      Türü                Tertibi          Adedi             Üsleri              Toplam Tutar

      ...............       ..............    ..........      ..................           ....................    TL.

      ...............       ..............    ..........      ..................           ....................    TL.

      ...............       ..............    ..........      ..................           ....................    TL.

      ...............       ..............    ..........      ..................           ....................    TL.

 

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı........................................TL.

15. İşletme sahibinin veya sermayesenin % 10 ve daha fazlasına

      sahip ortakların:

       

       Adı                        Pay Oranı                            Pay Tutarı                                                

      ....................          .......................               ..............................TL.

      ....................          .......................               ..............................TL.

      ....................          .......................               ..............................TL.

 

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve  

      bağlı ortaklıkların:

 

       Adı               Pay Oranı        Top. Sermayesi              Son Dönem Kârı

      .................      ...................     .............................           ..........................   TL.     

      .................      ...................     .............................           ..........................   TL.

      .................      ...................     .............................           ..........................   TL.

 

17. Stok degerleme yöntemi     

 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem..................................................................           

 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem.............................................................            

 

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem degişikliğinin stoklarda meydana

    getirdigi artış (+) veya azalış tutarı (-)

    ......................................................................................................................

 

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların           

    maliyetleri.....................................................................................................TL.    

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların  

    maliyeti..........................................................................................................TL.   

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden    değerleme  

    artışları...........................................................................................................TL.  

    - Varlık maliyetlerinde (+).............................................................................. TL.

    - Birikmiş amortismanlarda (-) ...................................................................... TL.

 

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki

     payları

                                             Ticari alacak                     Ticari borç

     1- Ana kuruluş                   ....................                  ..................

     2- Baglı Ortaklık                 ....................                  ..................

     3- İştirakler                        ....................                  ..................

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı .........

 

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren

      hususlara ilişkin bilgi

 

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı

     zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına  

     sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu

     bölümde açıklanır.)

 

23. İşletmenin gayrisafı kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan

     muhasebe tahminlerinde degişikliklere ilişkin bilgi ve bunIarın parasal etkileri.

 

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ................................ TL.

 

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp

      işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından

      çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve

      bunları çıkaran ortaklıklar  .........................................................................  TL.

 

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan

      sermaye artırımı nedeniyle elde edilen

      bedelsiz hisse sanedi tutarları.......................................................................TL.

 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve

      çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve

      menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme

      ilişkin faiz borçları tutarları.............................................................................TL.

 

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,

      taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı............................... ....TL.

 

 29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,        

       yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması

       gerekli olan diğer hususlar.

 

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: ..../......../..........