DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN DEFTERİ

 

 

İşletmeye alınan sabit aktiflerin ve bunların ayrılmış bulunan amortisman paylarının kaydedildiği defterdir.

 

Sıra numarası, alış tarihi, alınan sabit aktifin cinsi, miktarı, alış değeri, yıllar itibariyle ayrılan amortisman tutarları, kalan bakiye detfter değeri, çıkan sabit aktifler için çıkış tarihi ve çıkış değeri Demir­baş ve Amortisman Defterinde yer alır.

 

Aşağıda verilen örnekde, işletmenin sahip oİduğu amortismana tabi sabit aktifler, aktife giriş tarihleri itibariyle alış değerleri ve yıllara göre ayrılmış amortisman payları ile gösterilmiştir.

 

Vergi Usul Kanunumuza göre yeniden değerlemeye tabi tutulan sabit aktifler amortisman defterinde gösterilirken yeniden değerleme katsayısı, iktisadi kıymetin alış değerinin yeniden değerlenmiş değe­ri, birikmiş amortismanlarının aynı şekilde hesaplanmış yeniden değerlenmiş değeri yeniden değerlemeden sonraki .net bilanço aktif değeri ve yeniden değerlemeden dolayı ortaya çıkan değer artışı da amortisman kayıtlarında yer alması gerekir.